Weidevogels Eytemaheert

Met Eytemaheert hebben wij veel focus op weidevogels. Voordat wij de percelen in gebruik namen, waren de weidevogels zogoed als verdwenen in dit gebied, en dat terwijl deze vroeger in grote getalen aanwezig waren. De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan het terug laten komen van deze vogels, door een plasdras aan te leggen, latere maaidata toe te passen, de waterstand te verhogen, zeer extensief te beweiden en door een zogenaamd vossenraster aan te leggen. Maar bovenal zien wij veel waarde in het werken met een integraal ander landbouwsysteem: met geen aanvoer van externe mest en kunstmest, het niet voeren van krachtvoer aan onze koeien, het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen en het zeer behoudend zijn met middelen zoals antibiotica. En met succes! We hebben de afgelopen jaren steeds meer weidevogelsucces op onze weidevogelpercelen. Inmiddels hebben we een ingerasterd weidevogelgebied van bijna 27 hectare groot, uniek voor Noord-Nederland. 

Natuurbuurderij

Eytemaheert is te duiden als een natuurbuurderij. Met onze boerderij zijn wij de beste buur van de natuur. De natuur is voor ons een belangrijk speerpunt in ons beleid. Wat is nu natuurlijk? Allereerst is het gebruik van kunstmest voor ons absoluut uit den boze: alleen de mest van onze koeien komt op dit natuurlijk beheerde land. Deze mest is goed voor het bodemleven en trekt allerlei vogels aan.

Ook passen we geen bestrijdingsmiddelen of andere toevoegingen toe. Over het algemeen doen we vooral zo min mogelijk om de natuur goed haar eigen ‘werk’ te kunnen laten doen. Het land is hierdoor kruidenrijk: goed voor dier, milieu en mens! 

Wij werken met Bokashi. Bokashi is een manier van composteren/fermenteren, waarbij geen CO2 vrijkomt. Wij hebben een groot deel van natuurgebied De Onlanden in beheer. Veel van het maaisel van dit natuurgebied is niet geschikt als voer voor onze koeien, het ontbreekt simpelweg aan voedingswaarde en ze eten het niet. Feitelijk wordt dit beschouwd als afval. Maar wij maken er juist iets heel waardevols van: door het te fermenteren wordt een een prachtige bodemverrijker. Zo maken wij van natuur, nóg meer natuur. 

Met de uitbreiding van het gebied Eytemaheert, sinds begin 2022, zetten wij nog meer grote stappen op het gebied van herstel van landschapskenmerken, het vergroten van de weidevogelpercelen, de aanplant van waardevolle bomen en planten etcetera. Alles voor het herstel van bodemleven en biodiversiteit én voor het versterken van de voedselproducerende capaciteit van het geheel. Landbouw en natuur gaan hier hand in hand. Onze manier van boeren wordt ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd: samenwerken met de natuur! Maar wij gaan verder: wij werken actief aan het optimaal gezond maken van de bodem, ook herstellende of regeneratieve landbouw genoemd. Voor ons is natuurintegratieve landbouw een passender term dan natuurinclusieve landbouw, omdat wij aanzienlijk verder gaan.

plasdras

Natuurbeheer Eytemaheert