Natuurwaarnemingen

Bij Eytemaheert staat (herstel van) biodiversiteit voorop. Hier zetten wij ons op verschillende manieren voor in, soms op gebruikelijke, soms op ongebruikelijke wijze. Toen wij in 2015 begonnen met de boerderij, met het houden van Groninger Blaarkop koeien, was het voor ons al duidelijk dat wij ons zouden gaan inzetten voor de natuur, voor een natuurinclusieve veehouderij. Naar ons idee hoeft veehouderij geen afbreuk te doen aan natuurwaarden, het kan juist versterkend werken. 

Nu we een aantal jaren verder zijn, en wij absoluut niet hebben stilgezeten met allerlei ontwikkelingen rondom de boerderij, gaan wij nu nog nauwkeuriger bijhouden welke flora en fauna bij ons op en rond de percelen te vinden is. 

Jan Tjoelker, onze veldmedewerker doet iedere week/om de week een inventarisatie van wat hij zoal ziet vliegen, leven, nestelen en broeden. 

Biodiversiteit en duurzaamheid

Eytemaheert herstelt de biodiversiteit door waarden als natuurinclusief, duurzaamheid en kringlooplandbouw écht ten uitvoer te brengen. Wij gebruiken geen kunstmest, wij halen geen mest aan van andere boerderijen, wij halen geen voer aan van buiten ons bedrijfsareaal, onze koeien eten alleen gras, wij zijn heel voorzichtig met antibiotica, onze kalveren drinken bij de moederkoe en behouden de horens en de koeien leven een groot deel van het jaar buiten. In alles wat we doen, denken wij er over na of het goed is. Goed voor onze koeien, goed voor de bodem, goed voor de biodiversiteit etc.

natuurboerderij eytemaheert